Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for Hornborg Lokalråd

 

§1

Foreningens navn er Hornborg Lokalråd

§2

Foreningens formål er:

at arbejde for landsbyens sammenhold, vedligehold og udvikling.

at repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt at være høringspart i

forbindelse med offentlige planer og aktiviteter.

at deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg.

at udgøre kontaktleddet til de andre landsbyer i Hedensted Kommune, samt at repræsentere Hornborg i det Fælles Landdistriksråd i kommunen.

at assistere eller henvise til relevant hjælp til lokale aktiviteter af betydning for Hornborg.

at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler, der er overdraget til Hornborg Lokalråd.

§3

Hornborg Lokalråd ledes af en bestyrelse på 4 personer, som vælges på Lokalrådets årlige generalforsamling, hvoraf 2 er på valg hvert år. Ved stemmelighed skal der indkaldes til borgermøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med ekstern kontaktperson og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan invitere gæster til sine møder.

Hornborg Lokalråd tegnes af kassereren.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

§4

Hornborg Lokalråds højeste myndighed er generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsen aflægger beretning

3.     Kassereren aflægger regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg gælder for 2år. Genvalg kan finde sted.

6.     Valg af en supportgruppe, som hjælper med de praktiske ting. Vælg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt.

§5

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte beboere over 18 år i Hornborg sogn.

§6

Generalforsamlingen skal være lovligt indkaldt. Det vil sige, denne er annonceret på Facebook eller på anden måde meddelt beboerne med et varsel på 14 dage. Ethvert forslag til generalforsamlingen skal være Hornborg lokalråd i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§7

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal.

§8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendig. Eller hvis mindst 25 beboer stiller forslag herom til bestyrelsen.

§9

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske anliggender, men kan ansvarliggøres, hvis bestyrelsesmedlemmer på foreningens vegne handler retsstridigt. Det vil sige groft og åbenlyst uansvarligt.

§10

Opløsning af Hornborg Lokalråd kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 (66,7%) af de fremme mødte er for en opløsning.

 

Udarbejdet 19/9 2015 og vedtaget på generalforsamling inden april 2016.

Ændring i paragraf 3 vedtaget på generalforsamling i marts 2016.

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er det formelle, åbne mødested for alle borgere, som er ønsker at deltage i Lokalrådets arbejde, støtte op om arbejdet eller bare give deres mening til kende.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden d. 1. april med dagsorden ifølge vedtægterne og indkaldes med 14 dages varsel.